• Regulamin

 

Regulamin sklepu internetowego "Blue Street" Kids Store
określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez Sklep, zawierający najważniejsze informacje o Sprzedawcy, Sklepie oraz o
prawach Konsumenta

 


SPIS TREŚCI


§ 1 Definicje
§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą
§ 3 Wymogi techniczne
§ 4 Zakupy w Sklepie
§ 5 Płatności
§ 6 Realizacja zamówienia
§ 7 Prawo odstąpienia od umowy
§ 8 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy
§ 9 Reklamacje
§ 10 Dane osobowe
§ 11 Zastrzeżenia
§ 12 Postanowienia dotyczące Kupujących niebędących Konsumentami
    Załącznik nr 1: Wzór formularza odstąpienia od umowy


  § 1 DEFINICJE


Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący
może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.
Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie.
Regulamin – niniejszy regulamin.
Sklep – sklep internetowy "Blue Street" Kids Store prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://bluestreet.com.pl/.
Sprzedawca – TOMASZ SKOWROŃSKI, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą "BLUE STREET" TOMASZ SKOWROŃSKI,
wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i
prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 9151122384 , nr REGON 384661847, ul. Wrocławska 8d/11,
55-100 Trzebnica


  § 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ


1. Adres pocztowy: ul. Wrocławska 8d/11, 55-100 Trzebnica
2. Adres e-mail: bok@bluestreet.com.pl
3. Telefon: +48 666 469 423


  § 3 WYMOGI TECHNICZNE


1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:
          • urządzenie z dostępem do Internetu
          • przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.
2. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.
 

  § 4 ZAKUPY W SKLEPIE


1. Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar.
2. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za towar oraz, jeśli w danym
    przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru.
3. Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie.
4. Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane
    niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.
5. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.
6. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
7. Sprzedawca przekaże Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia
    towaru.
8. Kupujący może zarejestrować się w Sklepie tj. założyć w nim Konto lub dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich
    danych przy każdym ewentualnym zamówieniu.


  § 5 PŁATNOŚCI


1. Za złożone zamówienie można zapłacić:
    a. Zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
    b. Za pośrednictwem platformy płatniczej Przelew 24
       - Blik
       - Przelew online
       - Karta płatnicza
    c. Za pobraniem, tj. gotówką w momencie dostarczenia towaru do Kupującego.
2. W przypadku wybrania płatności za pośrednictwem platformy płatniczej Przelew 24, podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest
    Przelewy24.pl PayPro S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań
    NIP 779-236-98-87, REGON 301345068
    Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935
3. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie 4 Dni roboczych od złożenia
    zamówienia.
5. Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest
    możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
6. Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę.
    Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.


  § 6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA


1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.
2. Termin realizacji zamówienia wskazany jest w Sklepie.
3. W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.
4. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w
    terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.
5. Państwa, na terytorium których realizowana jest dostawa:
      • Polska
      • Niemcy
6. Towary zakupione w Sklepie dostarczane są w zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał Kupujący:
         a. Za pośrednictwem firmy kurierskiej
         b. Do paczkomatów InPost


  § 7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY


1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu, w terminie
    14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
         a. w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta
             weszła w posiadanie tego towaru.
         b. w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez
             Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy,
             które dostarczane są osobno.
         c. w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych – od dnia zawarcia tej umowy.
3. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2
    Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub
    informacja przekazana pocztą elektroniczną).
4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to
    obowiązkowe.
5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu
    prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
    SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY
6. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty
    dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż
    najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w
    którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
7. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej
    transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z
    tym zwrotem.
8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania,
    w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
9. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: ul. Wrocławska 8d/11, 55-100 Trzebnica niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14
    dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument
    odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
10. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
11. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do
      stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
12. Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą Konsument również będzie musiał ponieść
      bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej wysokości tych kosztów Konsument zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w
      opisie towaru w Sklepie lub podczas składania zamówienia.


   § 8 WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY


1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
          a.  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca
               zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
          b.  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
          c.  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można
               zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
          d.  w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z
                innymi rzeczami;
          e.  w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w
               zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
           f.  o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
           g. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które
               mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
          h.  o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za
               wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie
               prawa odstąpienia od umowy.


  § 9 REKLAMACJE


1. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie
    cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
2. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:
         a.  Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny.
         b.  Przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
         c.  Żądać wymiany rzeczy na wolną od wad.
         d.  Żądać usunięcia wady.
3. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.
4. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy Kupujący jest
    zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, na adres ul. Wrocławska 8d/11, 55-100
    Trzebnica.
5. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w
    Sklepie.
6. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.
7. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.


  POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

8. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać
     m.in. z:
           a.  mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z
                wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj:
                https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595;
           b.  pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji
                Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest
                bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;
           c.  bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;
           d.  internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


  § 10 DANE OSOBOWE


1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są głównie na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w
    ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące
    przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.


  § 11 ZASTRZEŻENIA


1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa
    zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
3. Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.
4. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z
    przepisów prawa.
5. Postanowienia dotyczące towarów i umowy sprzedaży stosuje się odpowiednio do treści cyfrowych i umowy o dostarczanie treści
    cyfrowych, o ile Regulamin nie określa tych kwestii odrębnie.


  § 12 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KUPUJĄCYCH NIEBĘDĄCYCH KONSUMENTAMI


1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.
2. Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego niebędącego Konsumentem jest ograniczona do kwoty zamówienia
    złożonego przez Kupującego.
3. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi w stosunku do Kupującego niebędącego Konsumentem jest ograniczona do jednego roku
    od wydania towaru Kupującemu.
4. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby
    Sprzedawcy.


  Załącznik nr 1 do Regulaminu
  Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument może, ale nie musi skorzystać:

 


WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


  "BLUE STREET" TOMASZ SKOWROŃSKI
   ul. Wrocławska 8d/11, 55-100 Trzebnica
   adres e-mail: bok@bluestreet.com.pl

 

 


 - Ja/My(*) .................................................................................. niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży
  następujących rzeczy(*) / o świadczenie następującej usługi(*) / o dostarczanie treści cyfrowych w postaci(*):
 ......................................................................................................................................................................................................................................
 ......................................................................................................................................................................................................................................
 ......................................................................................................................................................................................................................................
 

 

 

  - Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) ...........................................................................................................................................................................
  - Imię i nazwisko Konsumenta (-ów): .............................................................................................................................................................................
  - Adres Konsumenta (-ów): ...........................................................................................................................................................................................
    ....................................................................................................................................................................................................................................
                                                                                                                            

 

 

                                                                                                                                          .............................................................................................
                                                                                                                                                                     Podpis Konsumenta
                                                                                                                                            (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 
                                                                                                                                                                                   Data ............................................

 


                                                                                                                                                                                               (*) Niepotrzebne skreślić.

 

 

 

 

FORMULARZA-ODSTAPIENIA-OD-UMOWY.pdf

 

 

 

Regulamin konta
w sklepie "Blue Street" Kids Store


SPIS TREŚCI


§ 1 Definicje
§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą
§ 3 Wymogi techniczne
§ 4 Konto
§ 5 Reklamacje
§ 6 Dane osobowe
§ 7 Zastrzeżenia


§ 1 DEFINICJE


Konto – uregulowana w niniejszym regulaminie nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje
indywidualne Konto.
Kupujący - każdy podmiot kupujący w Sklepie.
Sklep – sklep internetowy "Blue Street" Kids Store prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://bluestreet.com.pl/
Sprzedawca - TOMASZ SKOWROŃSKI, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą "BLUE STREET" TOMASZ SKOWROŃSKI,
wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i
prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 9151122384 , nr REGON 384661847, ul. Wrocławska 8d/11,
55-100 Trzebnica


§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ


1. Adres pocztowy: ul. Wrocławska 8d/11, 55-100 Trzebnica
2. Adres e-mail: bok@bluestreet.com.pl
3. Telefon: +48 666 469 423


§ 3 WYMOGI TECHNICZNE


1. Dla prawidłowego funkcjonowania i założenia Konta potrzebne jest:
           • aktywne konto e-mail
           • urządzenie z dostępem do Internetu
           • przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies


§ 4 KONTO


1. Założenie Konta jest całkowicie dobrowolne i zależne od woli Kupującego.
2. Konto daje Kupującemu dodatkowe możliwości, takie jak: przeglądanie historii zamówień złożonych przez Kupującego w Sklepie,
    sprawdzenie statusu zamówienia czy samodzielna edycja danych Kupującego.
3. W celu założenia Konta należy wypełnić stosowny formularz w Sklepie.
4. W momencie założenia Konta zawierana jest na czas nieokreślony pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą umowa w zakresie prowadzenia
    Konta na zasadach wskazanych w Regulaminie.
5. Kupujący może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w każdym czasie zrezygnować z Konta.
6. W celu dokonania rezygnacji z Konta należy wysłać swoją rezygnację do Sprzedawcy na adres e-mail: bok@bluestreet.com.pl, czego
    skutkiem będzie niezwłoczne usunięcie Konta oraz rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta.


§ 5 REKLAMACJE


1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Konta należy kierować na adres e-mail bok@bluestreet.com.pl.
2. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.
    POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
3. W przypadku gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu Konsument może skorzystać m.in.
     z:
        a. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z
            wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj:
            https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595;
        b. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji
            Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest
            bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;
        c. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;
        d. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


§ 6 DANE OSOBOWE


1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są głównie na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w
    ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące
    przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.


§ 7 ZASTRZEŻENIA


1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
2. Umowa w zakresie prowadzenia Konta zawierana jest w języku polskim.
3. W przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, o których mowa w ust. 4, Sprzedawca ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu Konta.
4. Ważnymi przyczynami, o których mowa w ust. 3 są:
        a. konieczność dostosowania Sklepu do przepisów prawa mających zastosowanie do działalności Sklepu
        b. poprawa bezpieczeństwa świadczonej usługi
        c. zmiana funkcjonalności Konta wymagająca modyfikacji regulaminu Konta.
5. Kupujący zostanie poinformowany o planowanej zmianie regulaminu Konta co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmiany w życie za
    pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na przypisany do Konta adres.
6. W przypadku gdy Kupujący nie wyrazi akceptacji dla planowanej zmiany, powinien poinformować o tym Sprzedawcę poprzez wysłanie
    odpowiedniej wiadomości na adres e-mail Sprzedawcy bok@bluestreet.com.pl, czego skutkiem będzie rozwiązanie umowy w zakresie
    prowadzenia Konta z chwilą wejścia w życie planowanej zmiany lub wcześniej, jeśli Kupujący zgłosi takie żądanie.
7. W sytuacji gdy Kupujący nie wyrazi sprzeciwu dla planowanej zmiany do chwili wejścia jej w życie przyjmuje się, że akceptuje ją, co nie
    stanowi żadnej przeszkody do rozwiązania umowy w przyszłości.
8. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym nie będącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby
    Sprzedawcy.
9. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z
    przepisów prawa.

 

 

 

 

 

Regulamin newslettera
sklepu "Blue Street" Kids Store


§ 1 DEFINICJE


Newsletter - nieodpłatnie świadczona drogą elektroniczną usługa, dzięki której Usługobiorca może otrzymywać od Usługodawcy drogą
elektroniczną uprzednio zamówione wiadomości dotyczące Sklepu, w tym informacje o ofertach, promocjach oraz nowościach w Sklepie.
Sklep - sklep internetowy "Blue Street" Kids Store prowadzony przez Usługodawcę pod adresem https://bluestreet.com.pl/
Usługodawca - TOMASZ SKOWROŃSKI, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą "BLUE STREET" TOMASZ SKOWROŃSKI,
wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i
prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 9151122384 , nr REGON 384661847, ul. Wrocławska 8d/11,
55-100 Trzebnica
Usługobiorca - każdy podmiot korzystający z usługi Newsletter.


§ 2 Newsletter


1. Usługobiorca może dobrowolnie skorzystać z usługi Newsletter.
2. Dla skorzystania z usługi Newsletter niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową w najnowszej wersji, obsługującą JavaScript
    oraz pliki cookies, z dostępem do sieci Internet oraz aktywne konto e-mail.
3. Wiadomości e-mail wysyłane w ramach tej usługi wysyłane będą na adres e-mail podany przez Usługobiorcę w momencie zapisywania się
    do Newslettera.
4. Usługobiorca, w celu zawarcia umowy i zapisania się do usługi Newsletter, w pierwszym kroku podaje w przeznaczonym do tego miejscu w
    Sklepie swój adres e-mail, na który chce otrzymywać wiadomości przesyłane w ramach Newslettera. Następnie, na podany w pierwszym
    kroku adres e-mail, Usługodawca wyśle Usługobiorcy wiadomość weryfikującą adres e-mail, w której znajdzie się link do potwierdzenia
    przez Usługobiorcę woli zapisania się do Newslettera. Po potwierdzeniu przez Usługobiorcę woli zapisania się do Newslettera zostaje
    zawarta umowa o świadczenie usługi, a Usługodawca rozpocznie jej świadczenie na rzecz Usługobiorcy.
5. Usługobiorca może wypisać się z Newslettera, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów, w każdym momencie,
    wysyłając wiadomość na adres e-mail Usługodawcy: bok@bluestreet.com.pl.
6. Wysłanie wiadomości z żądaniem wypisania z Newslettera będzie skutkować niezwłocznym rozwiązaniem umowy w zakresie świadczenia
    tej usługi.


§ 3 Reklamacje


1. Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące Newslettera należy zgłaszać Usługodawcy na adres e-mail: bok@bluestreet.com.pl.
2. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.


    POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ


3. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać
    m.in. z:
        a. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z
           wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj:
           https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595;
        b. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji
           Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest
           bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;
       c. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;
       d. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


§ 4 Dane osobowe


1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Usługobiorcę podczas korzystania z Newslettera jest Usługodawca.
2. Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane są głównie na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w
    ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące
    przetwarzania danych przez Usługodawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.


§ 5 Postanowienia końcowe


1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu tylko z ważnych przyczyn. Jako ważną przyczynę rozumie się
    konieczność zmiany regulaminu spowodowaną modernizacją usługi Newsletter lub zmianą przepisów prawa, mającą wpływ na świadczenie
    usługi przez Usługodawcę.
2. Informacja o planowanej zmianie regulaminu zostanie wysłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w momencie zapisywania się do
    Newslettera co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmian w życie.
3. W przypadku gdy Usługobiorca nie sprzeciwi się planowanym zmianom do chwili wejścia ich w życie, przyjmuje się, że akceptuje je.
4. W przypadku braku akceptacji dla planowanych zmian, Usługobiorca powinien wysłać informację o tym na adres e-mail Usługodawcy:
    bok@bluestreet.com.pl, co będzie skutkować rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi z chwilą wejścia w życie planowanych zmian.
5. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.
6. W przypadku ewentualnego sporu z Usługobiorcą niebędącym konsumentem, sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby
    Usługodawcy.
7. Umowa o świadczenie usługi Newslettera zawierana jest w języku polskim.